Exhibition booth Suan Sunandha University

Academic @ Suan Sunandha University

วันนี้ทีมงาน BUMBLISS ได้เปิดบูธจัดแสดงผลงาน

ที่งานวิชาการ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้การต้อนรับจากทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่ายงดี

ทางมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติ ทางทีมงานได้ขึ้นเวที

ปรึกษาสอบถาม และแสดงผลงานอีกด้วย


บรรยากาศภายในงาน Academic @ Suan Sunandha University